Fără diplome de Bacalaureat, doar cu adeverințe


Bacalaureatul de abia s-a terminat, dar problemele nu încetează să tot apară pentru absolvenți. După ce s-a tot discutat prin presă că statul nu a găsit o firmă care să tipărească diplomele de Bacalaureat, după ce firma care le tipărea până acum a fost acuzată de monopol,  proapeții absolvenți, viitori studenți se vor înscrie la facultate în baza unor adeverințe, diplomele de Bac întârzie să apară, iar Ministerul Educației Naționale se împiedică printre declarații și ordine peste ordine.

De această dată totul pare (puțin) mai clar, după emiterea Ordinului 3838/ 11.07.2014, prin care se reglementează modelul de adeverințe pentru Bacalaureat și sunt stabilite și alte aspecte, neclare până la emiterea acestui ordin, majoritatea privitoare la absența diplomelor de Bacalaureat, altădată emise la timp.

Atașez OMEN 3838/ 11.07.2014, poate îi va fi de folos cuiva:

ORDIN
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional dc învăţământ
in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educaţiei, naţionale nr, 1/2011. cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 185/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Şi
MINISTRUL DELEGAT PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Şl DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ
emit prezentul ordin:
Art.I. – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5565/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera hAl), eu următorul cuprins:
,,hAl) adeverinţa care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului;”
2, La articolul 5 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) La finalizarea studiilor/examenului, de absolvire, actele de studii se întocmesc de către unităţile de învăţământ, se semnează şi se ştampilează de către persoanele indicate pe tipizat, pentru toţi absolvenţii care au promovat nivelul dc învăţământ/examenul.”
3* La articolul 5 alineatul (2) se abrogă.
4. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Adeverinţa de absolvire a studiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) Iit. h) se eliberează pentru finalizarea cursurilor, cu sau fără examen de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobate de către directorul unităţii de învăţământ.”
5. După articolul 18 se introduce un nou articol 18A1 cu următorul cuprins:
„art. 18A1 (1) Până la eliberarea fiecărui act de studiu prevăzut, la ari. 1 alin. (2) se eliberează absolvenţilor din învăţământul preuniversitar care au promovat un nivel, de învăţământ/examen adeverinţa prevăzută la art.2 alin. (1) Iit. hAl).
(2) Adeverinţele care atestă promovarea nivelului dc învătământ/examenului se înregistrează într-un registru de evidenţă special constituit cu această destinaţie la nivelul unităţii de învăţământ.
(3) Adeverinţele primesc număr de înregistrare corespunzător celui din registrul de evidenţă special.
(4) Adeverinţele se completează de către secretarul unităţii de învăţământ şi se semnează de acesta şi de directorul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit ultima clasă şi se ştampilează.
(5) Fiecărui absolvent i se eliberează o singură adeverinţă în original.
(6) Termenul de valabilitate al adeverinţei este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia.
(7) Adeverinţele se completează astfel:
(a) datele din registrele matricole şi din cataloagele examenelor de finalizare a studiilor;
(b) codul SIRUES şi adresa unităţii de învăţământ absolvite;
(c) numele şi toate prenumele titularului precum şi toate iniţialele prenumelui tatălui se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele, precum şi CNP-ul absolventului. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.
(d) mediile obţinute la examenul de finalizare a studiilor se înscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se înscrie după modelul; 7,89 (şapte 89%).
(8) Pentru absolvenţii ciclului superior al liceului care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul curent se eliberează adeverinţe care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat, conform modelului din Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(9) Adeverinţele se completează cu datele din catalogul electronic de către secretarul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit ultima clasă de liceu şi se semnează de către secretarii şi directorii unităţilor de învăţământ respective, se aplică ştampila unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu şi se avizează de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Candidaţilor care au susţinut examenul naţional de bacalaureat în sesiunea, specială organizată pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile lărgite ce se pregătesc pentru olimpiade şi concursuri internaţionale precum şi candidaţilor care au susţinut examenul naţional de bacalaureat în alt centru de examen decât candidaţii din unitatea de învăţământ absolvită, inclusiv celor care au susţinut bacalaureatul în alt judeţ, li se eliberează adeverinţe în aceleaşi condiţii.
(10) Unităţile de învăţământ transmit adeverinţele inspectoratelor şcolare spre avizare.
(11) Inspectoratele şcolare au obligaţia de a avea o evidenţă strictă a adeverinţelor avizate şi pot stabili proceduri privind gestionarea acestora,
(12) Până la eliberarea actelor de studii corespunzătoare nivelului de învăţământ/examenului promovat înscrierea la un alt nivel de învăţământ a absolvenţilor se face pe baza acestor adeverinţe.”
Art.IL – Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5734/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţa, de maşter şi de doctorat pentru anul universitar 2014 – 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2014 se completează după cum urmează:
1. La articolul 7 după alineatul (!) se introduce un nou alineat, alin. (1A1) cu următorul cuprins:
„(1A1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2014 – 2015, la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul 2014 pot participa cu adeverinţa care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat.”
2. După articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10A1, cu următorul cuprins:
„ (1) Prin excepţie pe la prevederile art. 10 alin. (1), în anul universitar 2014 – 2015,

candidaţii care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul 2014 prezintă la înscriere adeverinţa care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat în origina] sau în copie legalizată.
(2) Prin exccpţie pe la prevederile art. 10 alin. (2), înmatricularea în anul I de studiu a studenţilor care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul 2014, pe locurile bugetate, se face pe baza adeverinţei are atestă promovarea examenului naţional dc bacalaureat în original.”
Art.ITI. Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională şi Dirccţia Generală învăţământ’Superior din cadrai Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţile şi instituţiile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ArtJV. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Reclame

Dreptul tău la replică. Liber și garantat. Mă poți contrazice, îmi place să mi se demonstreze că greșesc.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s